​2013.11.1

Jamie×Liona

2017.1.28

Elliott×Letty

2018.9.28

Tsubame×Letty

​2019.6.13

Hyuganatsu×Honey

​2020.3.28

Hakuchou×Lara